Αρχές Πιστοποίησης στην Κύπρος

XolidoSign επιτρέπει τη χρήση οποιουδήποτε πιστοποιητικού, είναι ουδέτερη και καθολική.

Αρχή Πιστοποίησης

www.harica.gr

Η Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού "Hellenic Academic & Research Institutions Certification Authority - (HARICA)" είναι μία έμπιστη τρίτη οντότητα που πιστοποιεί την ταυτότητα χρηστών και δικτυακών εξυπηρετητών των Ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και Ερευνητικών φορέων της Ελλάδας. Η Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού της HARICA είναι μια σύμπραξη ισότιμων μελών που απαρτίζεται από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικούς φορείς και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ, και ξεκίνησε στα πλαίσια του έργου VNOC2 (έργο χρηματοδοτούμενο από το ΕΔΕΤ μέσω του Επιχειρησιακού προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας"). Οι υπηρεσίες της είναι διαθέσιμες στα μέλη των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών φορέων.

 

Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου ΑΠΘ - AUTHnet NOC

www.noc.auth.gr

Το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου (ΚΛΔ) είναι ο φορέας που προτείνει, υλοποιεί και παρακολουθεί σε τεχνικό επίπεδο την Δικτυακή Πολιτική που χαράσσει το ΑΠΘ μέσω της Επιτροπής Δικτύων Επικοινωνιών και Πληροφορικής. Η οργάνωση του ΚΛΔ ή Network Operations Center (ΝOC) άρχισε τον Οκτώβριο του 1995 υπό την εποπτεία της Επιτροπής Δικτύου Δεδομένων (1995 - 2003), ενώ πλέον λειτουργεί υπό την Επιτροπή Δικτύων Επικοινωνιών και Πληροφορικής.

 

República de Chipre, Κύπρος, Kýpros, Kıbrıs, ηλεκτρονική υπογραφή, ψηφιακή υπογραφή, χρονοσήμανση, οι αρχές πιστοποίησης, τον έλεγχο, τον έλεγχο των εγγράφων, ψηφιακό πιστοποιητικό, pdf υπογράψει, υπογράφοντας τα έγγραφα, αρχεία, xolido, xolidosign