Certifikačnej autority v Spojených ¨tátoch

XolidoSign permite el uso de cualquier certificado, pues es neutral y universal.

Disig A.S. - Certification Authority

http://www.disig.sk

Certifikačná autorita CA Disig vykonáva certifikačnú činnosť v zmysle zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení. Certifikačná autorita CA Disig poskytuje slu¸by certifikačnej autority (registračné číslo NBÚ CA-409/2006.) a akreditovenej certifikačnej autority (registračné číslo NBÚ ACA-307/2007).

 

D.Trust Certifikačná Autorita, a.s.

http://www.dtca.sk

D. Trust Certifikačná Autorita, a.s., (DTCA) je výhradným poskytovateľom certifikačných slu¸ieb akreditovanej certifikačnej autority První certifikační autorita, a.s., Praha (I.CA) v Slovenskej republike.

 

First Slovak Certification Authority (Prva slovenska certifikacna autorita, PSCA)

http://www.psca.sk

Prostredníctvom Akreditovanej Certifikačnej Autority (ACA PSCA) kvalifikované certifikáty, ktoré sú určené výlučne na vytváranie a overovanie zaručeného elektronického podpisu (ZEP) pou¸itím bezpečného zariadenia na vyhotovovanie ZEP a programovej aplikácie pre vyhotovovanie a overovanie ZEP, ktoré boli certifikované Národným bezpečnostným úradom v zmysle ustanovení zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpis

 

National Security Authority SK

www.nbusr.sk

Národný bezpečnostný úrad je ústredným orgánom ¨tátnej správy na ochranu utajovaných skutočností, ¨ifrovú slu¸bu a elektronický podpis

 

První certifikační autorita

http://www.ica.cz

První certifikační autorita, a.s. (I.CA), vznikla na pevných základech špičkového světového i tuzemského know-how a týmů kvalitních odborníků v oblasti bezpečnostních technologií a certifikačních autorit.

 

Eslovaquia, Slovensko, elektronický podpis, digitálny podpis, časové pečiatkovanie, certifikačná autorita, certifikačných autorít, verifikácia, overovanie dokumentov, digitálny certifikát, označenie pdf, podpisovanie dokumentov, súborov, xolido, xolidosign